ท่านต้องการให้ อบต.แสนตอ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
20.00%
การคมนาคม ( 1 )
20.00%
ระบบสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
60.00%