หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อชาวตำบลแสนตอ "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนตอ
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 
กลยุทธ์
 
  สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร
  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
  ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
  สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
  พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต
  พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านตาง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-748-5876
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-446-350
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จำนวนผู้เข้าชม 1,702,963 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10